I Konwencja Stanowa w Polsce
 

Podczas wyborów Rady Stanowej na I Konwencji Stanowej w Polsce, w dniu 21 maja 2011 roku w Częstochowie, wybrano pierwszego Delegata Stanowego. Został nim Krzysztof Orzechowski, dotychczasowy Delegat Terytorialny.

Pozostali Oficerowie Rady Stanowej:

Andrzej Anasiak - Sekretarz Stanowy
Witold Zmysłowski - Skarbnik Stanowy
Wacław Huryn - Adwokat Stanowy
Paweł Czachor - Kustosz Stanowy

W I Stanowej Konwencji Rycerzy Kolumba w Polsce wzięło udział 56 delegatów. Konwencja rozpoczęła się Mszą Świętą. 

 


Rezolucje

 

Rezolucja nr 1

Pozdrowienia dla Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy i Rady Dyrektorów

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson, Najwyższi Funkcjonariusze oraz Rada Dyrektorów jako przywódcy naszego Zakonu odpowiedzieli na prośbę Papieża Jana Pawła II, aby rozpocząć działalność Rycerzy Kolumba w Polsce, pierwszym kraju w Europie; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów przybyli w październiku 2010 na pielgrzymkę do Polski, by móc jeszcze lepiej poznać duchową historię naszego kraju; a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz, Najwyżsi Funkcjonariusze oraz członkowie Rady Dyrektorów pokładając w nas ogromne nadzieje, w lutym 2011 przyznali Polsce status Stanu w ramach Zakonu, oczekują jednocześnie dalszego rozwoju Zakonu w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE sposób sprawowania przez przez Carla A. Andersona najwyższego urzędu w ramach Rycerzy Kolumba jest świadectwem jego wiary w Boga, zdolności przywódczych, co jest dla nas Rycerzy powodem do dumy; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył Zastępcę Najwyższego Rycerza, Dennisa A. Savoie jako swojego osobistego przedstawiciela na Pierwszą Konwencję Stanową w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Rycerze Kolumba w Polsce zebrani podczas Konwencji Stanowej są niezwykle dumni, że Carl A. Anderson wyznaczył jako Konsultanta Rady Dyrektorów ds. Polski, Brata Józefa Szulca do wspierania rozwoju Rycerzy Kolumba w Polsce;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE uczestnicy Pierwszej Konwencji Stanowej w Częstochowie w dniu 21 maja 2011 roku, z całego serca potwierdzają swoją lojalność wobec Najwyższego Rycerza, Najwyższych Funkcjonariuszy oraz Rady Dyrektorów, a także

POSTANAWIAMY, ŻE jesteśmy wdzięczni za przyznanie Polsce statusu Stanu w ramach Zakonu Rycerzy Kolumba, a także za okazywane zaufanie i wsparcie Rycerzom w Polsce przy organizacji Pierwszej Konwencji Stanowej; a także

POSTANAWIAMY, ŻE będziemy kontynuować rozwój Zakonu w Polsce; a także 

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

 

Rezolucja nr 2

Pozdrowienia dla Najwyższego Kapelana, Biskupa Williama E. Lori

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan Biskup William E. Lori jest duchowym przywódcą Zakonu Rycerzy Kolumba, który poprzez swoją działalność zapewnia, aby Zakon stał na czele wysiłków w obronie księży i biskupów w zgodzie z nauczaniem Kościoła Katolickiego; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE tak jak Papież Jan Paweł II zawierzył Maryi społeczne, ekonomiczne i polityczne zmiany w Polsce, tak też Najwyższy Kapelan w dniu 8 października 2010 roku zawierzył Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce Matce Bożej Częstochowskiej; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan dostrzegając potrzebę duchowego wymiaru działalności w ramach Zakonu oraz istotnej roli Kapelanów, którzy wspierają duchowy rozwój członków Zakonu, zorganizował w marcu 2011 roku pierwsze Spotkanie Kapelanów Stanowych, na które zaprosił także siedmiu księży z Polski, aby ukazać im bogactwo naszego Zakonu, a także przedstawić misję do wykonania w Polsce; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Kapelan poprzez swoje homilie, a w szczególności swoje comiesięczne publikacje w magazynie „Columbia” dba o rozwój duchowy każdego członka Zakonu; 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, aby wyrazić Najwyższemu Kapelanowi swoje najgłębsze i najszczersze wyrazy wdzięczności za jego przywództwo duchowe i dbanie o Dobro Zakonu, w tym w polskiej jurysdykcji; a także

POSTANAWIAMY, ŻE zaświadczamy o naszym pełnym wsparciu i lojalności dla działań Najwyższego Kapelana, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej. 

 

Rezolucja nr 3

Modlitwa o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba od wczesnych początków swojej działalności ma długą historię bliskiej współpracy z Następcami Świętego Piotra, co było najbardziej widoczne w relacjach z Papieżem Janem Pawłem II, który skierował do Zakonu dziesiątki przesłań, jednocześnie wiedząc, że może liczyć na Zakon jako „silne prawe ramię” Kościoła; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II, dostrzegając potrzeby Kościoła i wiernych w Polsce, był autorem pomysłu, aby Rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w naszym kraju, co spotkało się z akceptacją i aktywnym działaniem Najwyższych Władz Zakonu w Stanach Zjednoczonych; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II poprzez swoje świadectwo wiary i zjednoczenia w modlitwie z Bogiem był dla nas świadkiem nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego i odnowił w nas świadomość, że jako katolicy jesteśmy powołani do świętości; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE postawa i słowa Papieża Jana Pawła II były kamieniem węgielnym dla upadku komunizmu i odzyskania przez nasz kraj wolności na przełomie lat 80. i 90.; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Papież Jan Paweł II jest dla nas duchowym ojcem rozwoju naszego kraju, który przez najbliższe lata będzie inspirował odnowę naszego Kościoła, a także nas jako katolików w swoim codziennym życiu; a także 

ZWAŻYWSZY, ŻE 1 maja 2011 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Papież Jan Paweł II został ogłoszony Błogosławionym, za którego wstawiennictwem możemy się modlić o wsparcie dla naszych działań jako Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako dumni członkowie narodu polskiego, wyrażamy wdzięczność Bogu za dar życia i świadectwa Błogosławionego Jana Pawła II; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba, który został stworzony w Polsce dzięki wizji Jana Pawła II, przyrzekamy, że będziemy w swoim działaniu świadkami Jego nauczania i będziemy realizować jego dziedzictwo w naszym Kraju; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako członkowie Zakonu przyrzekamy modlić się o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II; a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej. 

 

Rezolucja nr 4

Pozostawania w solidarności z biskupami i księżmi

ZWAŻYWSZY, ŻE powołanie do kapłaństwa jest darem od Pana Boga, który powinien być wspierany, podtrzymywany i szanowany przez rodziny katolickie i całą wspólnotę Kościoła; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE nasze braterstwo ma swoje źródło w naszym braterstwie w Chrystusie, którego możemy przyjmować podczas Eucharystii, do sprawowania której niezbędni są księża; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE „piątą zasadą” Rycerzy Kolumba od zawsze było wspieranie biskupów i księży; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE wszyscy delegaci na Konwencję Stanową oraz wszystkie rady lokalne w polskiej jurysdykcji dostrzegają niezbędną rolę księży i biskupów w prawidłowym prowadzeniu Rycerzy Kolumba po ścieżkach naszej działalności; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE w trakcie tej Konwencji trwa 48. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania, którego tematem zaproponowanym przez Papieża Benedykta XVI jest „Proponować powołania w Kościele lokalnym”;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY dać wyraz ogromnej wdzięczności za wielu wspaniałych Biskupów i księży, którzy pracują w naszych parafiach i diecezjach; a także

POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerze Kolumba odnawiamy swoje zobowiązanie do popierania naszych Biskupów i księży poprzez program „W Solidarności z Naszymi Księżmi i Biskupami”; a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy i podejmowania w swoich lokalnych Kościołach działań, które promują powołania do kapłaństwa i życia religijnego, a także

POSTANAWIAMY, ABY Sekretarz Stanowy przekazał kopię tej Rezolucji do Rady Najwyższej.

 

Rezolucja nr 5

Upoważnienie do ustanowienia składek pogłównego na rzecz Rady Stanowej

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z rozwojem Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, który potrzebuje podejmowania nowych zadań na poziomie stanowym i lokalnym; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE wraz z przyznaniem Polsce statusu Stanu jako Rycerze mamy za zadanie odpowiedzialnie prowadzić swoje działania, co wiąże się również z finansowaniem naszej działalności; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE ustanowienie składki pogłównego na rzecz Rady Stanowej wymaga szczegółowej analizy dokonanej przez Funkcjonariuszy Stanowych w zakresie możliwości finansowych poszczególnych rad lokalnych, a także przygotowania z wyprzedzeniem budżetu Rady Stanowej; 

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ABY upoważnić nowych Funkcjonariuszy Stanowych do ustanowienia składki pogłównego na rzecz Rady Stanowej i złożyć raport podsumowujący w tej sprawie nie później niż podczas Konwencji Stanowej w 2012 roku.

 

Rezolucja nr 6

Kultura Życia 

ZWAŻYWSZY, ŻE Polska przechodzi przez trudny okres, w którym podstawowe prawo do życia najsłabszych jest atakowane i kwestionowane; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE nasz kraj potrzebuje ludzi, którzy są świadkami prawdy o przyrodzonej godności każdej istoty ludzkiej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci; a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Konferencja Episkopatu Polski potrzebuje wsparcia świeckich w podejmowanych działaniach;

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, ŻE jako Rycerzy Kolumba w Polsce zobowiązujemy się do wspierania wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Konferencję Episkopatu Polski, aby budować Kulturę Życia; a także

POSTANAWIAMY, ŻE Funkcjonariusze Stanowi we współpracy z kapelanami powinni proponować i wspierać działania w ramach rad lokalnych oraz Rady Stanowej, które będą promowały programy Konferencji Episkopatu Polski w sprawach dotyczących ochrony życia ludzkiego i zachowania jego godności; a także

POSTANAWIAMY, ABY ta rezolucja została przekazana do Rady Najwyższej jako wyraz solidarności z działaniami całego Zakonu na rzecz budowania Kultury Życia.