Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok sprawozdawczy 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Sprawozdanie merytoryczne pełne