Statut

STATUT FUNDACJI
POLSKA RADA STANOWA RYCERZY KOLUMBA / KNIGHTS OF COLUMBUS

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Polska Rada Stanowa Rycerzy Kolumba / Knights of Columbus zwana dalej „Fundacją" została ustanowiona przez fundatora „Knights of Columbus” z siedzibą w New Haven, działającego na podstawie przepisów stanu Connecticut, Stany Zjednoczone Ameryki, zwanego dalej „Fundatorem", na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Długiej 31, w dniu 4 kwietnia 2011 roku.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz regulacji wewnętrznych, ustanowionych przez Fundatora, w zakresie w jakim nie są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz ze Statutem.
3. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, za uprzednią zgodą Fundatora, może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja, za uprzednią zgodą Fundatora, może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie w Polsce, a także ustanawiać w kraju swoich przedstawicieli.

§3

Fundacja posługuje się pieczęcią i logo, według wzoru zatwierdzonego przez Fundatora. 

Cele i zasady działania Fundacji

§4

1. Fundacja została powołana w celu:
a. prowadzenia działalności dobroczynnej i charytatywnej, w tym na rzecz osób ubogich, chorych lub samotnych, osób niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych lub dysfunkcyjnych;
b. udzielania pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom wojen, klęsk żywiołowych oraz rodzinom tych osób, jak również rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom;
c. prowadzenia działalności na rzecz umacniania kultu religijnego, wiary katolickiej, pielęgnowania i obrony wartości chrześcijańskich;
d. wspierania ewangelizacji prowadzonej przez Kościół rzymskokatolicki;
e. prowadzenia działalności prorodzinnej; ochrony macierzyństwa i propagowania idei obrony życia poczętego oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa;
f. prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w szczególności wychowania dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich;
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. nieodpłatne organizowanie i prowadzenie akcji pro-life, promujących i wspierających ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w tym urządzanie zbiórek rzeczowych, wspieranie domów samotnej matki, organizowanie marszów pokojowych, mszy świętych w obronie dzieci nienarodzonych;
b. nieodpłatne organizowanie i prowadzenie pielgrzymek oraz procesji;
c. udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym;
d. udzielanie finansowego i organizacyjnego wsparcia osobom i instytucjom realizującym, wspierając-y/1i oraz promującym cele Fundacji;
e. udzielanie stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych;
f. prowadzenie współpracy z Fundatorem;
g. ścisłą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, w szczególności z Konferencją Episkopatu Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce oraz z poszczególnymi biskupami diecezjalnymi i parafiami;
h. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, w zakresie w jakim ich cele działania są zbieżne z celami działania Fundacji, w szczególności z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi członków Fundatora;
i. nieodpłatne organizowanie i prowadzenie warsztatów, projekcji, występów artystycznych, zawodów sportowych i innych imprez o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym i artystycznym;
3. W swojej działalności Fundacja kieruje się normami etycznymi obowiązującymi członków Fundatora. Działalność Fundacji ma charakter apolityczny.

 Majątek i dochody Fundacji

§5

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 złotych („Fundusz") przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, z czego 1.000 złotych jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 6 oraz pieniądze, papiery wartościowe, a rakle rzeczy ruchome i nieruchomości, nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z Funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów;
b. krajowych i zagranicznych dotacji i subwencji oraz grantów;
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; w tym aukcji i loterii;
d. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
e. odsetek i depozytów bankowych;
f. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
g. działalności gospodarczej, o której mowa w § 6.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
5. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;
d. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Działalność gospodarcza Fundacji

§6

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
a. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
b. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
c. pomoc społeczna bez zakwaterowania;
d. działalność portali internetowych;
e. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
f. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
g. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
h. działalność związana z organizacją wystaw, targów i kongresów;
i. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
j. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
k. sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
l. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;

Organy Fundacji

§7

Organami Fundacji są:
a. Fundator;
b. Komisja Rewizyjna Fundacji, zwana dalej „Komisją";
c. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem".

Fundator

§8

1. Fundator jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Do wyłącznych kompetencji Fundatora należy:
a. ustalanie kierunków i form działalności Fundacji, w tym jej zadań programowych oraz corocznych planów działania;
b. uchwalanie zmian statutu Fundacji, w tym zmiany celu działania Fundacji;
c. uchwalanie „Regulaminu pracy Komisji", „Regulaminu pracy Zarządu" oraz innych regulacji wewnętrznych, jak i dokonywanie ich zmiany;
d. powoływanie i odwoływanie członków Komisji i Zarządu Fundacji;
e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub formach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, których cele działania są zbieżne z celami działania Fundacji, w szczególności z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi członków Fundatora;
f. podejmowanie decyzji o podjęciu bądź zaniechaniu prowadzenia form działalności gospodarczej;
g. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
h. wyrażanie zgody na tworzenie filii i oddziałów Fundacji oraz ustanawianiu przedstawicieli Fundacji;
i. zatwierdzanie wzoru logo i pieczęci Fundacji;
j. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
k. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.

Komisja Rewizyjna

§9

1. Komisja jest organem nadzorczym Fundacji.
2. Komisja składa się z 3 osób, powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony spośród członków Fundatora.
3. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Komisji.
4. Komisja w całości lub poszczególni członkowie Komisji mogą zostać odwołani przez Fundatora w każdym czasie, w szczególności z następujących przyczyn:
a. utraty statusu członka lub zawieszenia w członkostwie Fundatora;
b. nieprzestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu oraz regulacji wewnętrznych ustanowionych przez Fundatora, w tym Konstytucji i Praw Rycerzy Kolumba („The Constitution and Laws of Knights of Columbus");
c. choroby lub utraty sił, trwale uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji.
5. Członkowie Komisji:
a. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Komisji, z wyjątkiem uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tyłu kosztów podróży i zakwaterowania;
b. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
c. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Fundator, przed powołaniem członków Komisji, odbierze od kandydatów na członków oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 5 pkt. b i c.

§10

1. Posiedzenia Komisji odbywają się według bieżących potrzeb.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji oraz jej stosunki z innymi organami Fundacji określa „Regulamin pracy Komisji" uchwalony przez Fundatora.

§11

1. Do kompetencji Komisji należy:
a. nadzór nad działalnością Fundacji;
b. kontrola działalności organów Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i raportów rocznych z działalności Fundacji;
d. ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji.
2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, a w szczególności ma prawo:
a. żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach;
b. żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;
c. dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
3. Komisja dokonuje oceny sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia swoje wnioski Fundatorowi.

Zarząd Fundacji

§12

1. Zarząd składa się z od 1 do 5 osób, powoływanych przez Fundatora spośród członków Fundatora, na roczną kadencję trwającą od 1 lipca do 30 czerwca, przy czym kadencja pierwszego Zarządu upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego wszelkie kompetencje Zarządu przewidziane w statucie, w tym składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji, wykonuje jeden członek -Prezes Zarządu - zwany Delegatem Stanowym. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundator mianuje spośród członków Zarządu: Prezesa Zarządu zwanego Delegatem Stanowym, Sekretarza Stanowego, Skarbnika Stanowego, Radcę Stanowego oraz Kustosza Stanowego.
3. Delegat Stanowy stoi na czele Zarządu i prowadzi jego prace. Funkcję Delegata Stanowego można pełnić maksymalnie przez cztery kadencje.
4. W przypadku niemożności wykonywania funkcji przez Delegata Stanowego, w szczególności w razie choroby, utraty sił, ubezwłasnowolnienia, jak również w przypadku rezygnacji ze stanowiska, kompetencje Delegata Stanowego przejmuje Sekretarz Stanowy, do czasu ustania przyczyny uniemożliwiającej pełnienie obowiązków Delegata Stanowego lub powołania przez Fundatora nowego Delegata Stanowego.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub pisemnej rezygnacji członka Zarządu.
6. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez Fundatora w każdym czasie, w szczególności z następujących przyczyn:
a. utraty statusu członka lub zawieszenia w członkostwie Fundatora;
b. nieprzestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu oraz regulacji wewnętrznych ustanowionych przez Fundatora, w tym Konstytucji i Praw Rycerzy Kolumba („The Constitution and Laws of Knights of Columbus”);
c. choroby lub utraty sił, trwale uniemożliwiających pełnienie funkcji członka Komisji.
7. Do czasu powołania Zarządu lub jego poszczególnych członków na kolejną kadencję, dotychczasowy Zarząd lub jego poszczególni członkowie zachowują wszystkie kompetencje przewidziane w Statucie.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Fundator, przed powołaniem członków Zarządu, odbierze od kandydatów na członków oświadczenia o spełnieniu przez te osoby powyższego wymogu.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się według bieżących potrzeb. W przypadku, gdy Zarząd jest więcej niż jednoosobowy, Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Delegata Stanowego, a w razie jego nieobecności -. Sekretarza Stanowego, działającego z jego upoważnienia. W razie równej liczby głosów decyduje głos Delegata Stanowego. Szczegółowy tryb pracy Zarządu, jego stosunki z Komisją i Fundatorem, określa „Regulamin pracy Zarządu”, uchwalony przez Fundatora.
10. W uzasadnionych przypadkach Delegat Stanowy może zarządzić podjęcie uchwały w drodze obiegowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez zwoływania posiedzenia. Zakres głosowania obiegowego lub elektronicznego ustala Zarząd.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu w wysokości i na zasadach określonych przez Fundatora.

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
b. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
c. uchwalanie rocznych planów finansowych;
d. uchwalanie corocznych planów działania Fundacji na podstawie założeń programowych określonych przez Fundatora;
e. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji;
f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.
3. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
4. Zarząd w terminie ustalonym przez Fundatora składa Fundatorowi i Komisji pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji, bilans za rok ubiegły, preliminarz dochodów i wydatków na przyszły rok oraz plan działania Fundacji na kolejny rok.
5. Projekt wydatków oraz plan działania Fundacji na kolejny rok stają się wiążące po ich zatwierdzeniu przez Fundatora na piśmie.
6. Fundator może żądać od Zarządu rozpatrzenia określonej sprawy.

Sposób reprezentacji

§ 14

W przypadku Zarządu więcej niż jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tynt Delegat Stanowy lub Skarbnik Stanowy. Rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 1.000 złotych wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej w formie uchwały.

Współdziałanie z Fundatorem

§15

Komisja i Zarząd są zobowiązane przedstawiać Fundatorowi, na każde jego żądanie, wszelkie dokumenty i dane związane z funkcjonowaniem Fundacji oraz składać stosowne wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania Fundacji.

Zmiana Statutu

§16

Zmiany Statutu, w tym zmiany celu działania Fundacji, dokonuje Fundator.

Połączenie z inną fundacją

§17

Fundacja może, dla efektywnego realizowania swoich celów, połączyć się z inną fundacją, której cele są zbliżone do statutowych celów Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

§18

1. Decyzję o likwidacji Fundacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z decyzji Fundatora, o której mowa w ust. 1.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora organizacjom pożytku publicznego, działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.


Sprawozdania finansowe...